وقتی تو رفتی واسه ما روز عزا بود
تو ماتمی که گریه هاش چه بی صدا بود
وقتی تو رفتی نفس نداشتی
راه گریز از قفس نداشتی
مرگ تو اما اغاز ما بود
آغاز خط پراوز ما بود

تقدیم به کسانی که مادرشان در کنارشان نیست


دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387
X